ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು

ಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ವಿ ವಿ ಪುರಂ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 560004


ವಿಶನ್ & ಮಿಷನ್


ವಿಶನ್ :

ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯುತ್ನದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಸೇವೆ.


ಮಿಷನ್ :

ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಮೇಧಾವಿ ಶಿಕ್ಷಕಿವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ಬೋಧನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸೇವೆ.


© 2018 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು . ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Developed By: Deemsoft